บริการให้เช่า

Rental Service

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีต

ราคาค่าบริการปั๊มคอนกรีต วันที่ 24 ก.ค. 2567 เวลา 17:04 น.

PST Pump บริการให้เช่ารถปั๊มคอนกรีตทุกประเภททั่วประเทศไทย โดยเรามีรถปั๊มคอนกรีตประเภทรถปั๊มบูม ตั้งแต่ขนาดความยาว 32 เมตร ถึง ขนาดความยาว 43 เมตร /ปั๊มลาก


ราคาพิเศษโทร 09 8275 9898

Sales: 08 9816 6680

เพิ่มเพื่อน

เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง


อัตราค่าบริการรถปั๊มคอนกรีต - รถปั๊มบูม (Boom Pump)

ลำดับ รายการ อัตราเหมาขั้นต่ำ ส่วนที่เกิน ราคา
บาท/ลบ.ม.
ราคาต่อท่อปลายบูม
(บาท/เมตร)
ไม่เกิน 5 ท่อน
ปริมาณคอนกรีต
ขั้นต่ำ (ลบ.ม.)
ราคาเหมา
(บาท)
1 รถปั๊มบูมยาว 32 เมตร 50 12,500 160 30
2 รถปั๊มบูมยาว 37 เมตร 50 13,500 170 30
3 รถปั๊มบูมยาว 40 เมตร 50 14,500 180 30
4 รถปั๊มบูมยาว 42 เมตร 50 15,500 150 30
5 รถปั๊มบูมยาว 43 เมตร 50 16,500 220 30

***อัตราค่าบริการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส่วนลด รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป โดยทางบริษัทฯ อาจให้ส่วนลดเพิ่มในกรณีการเทในปริมาณมาก ๆ

ค่าบริการเพิ่มเติม (ถ้ามี) และเงื่อนไขประกอบการเช่าปั๊มบูม

 • รอใช้งาน 4-8 ชั่วโมง คิดเหมาจ่าย 7,000 บาท
 • รอใช้งาน นานเกิน 8 ชั่วโมง คิดเพิ่มชั่วโมง 700 บาท
 • ค่าบริการสำรวจหน้างานครั้งละ 500 บาท
 • ค่าต่อท่อ คิดจากจากปลายบูม  คิดราคา 30 บาท/เมตร
 • เคลื่อนย้ายปั๊มบูมมากกว่า 1 ครั้ง หรือเกิน 300 เมตร คิดเพิ่ม 700 บาท/ครั้ง
 • กรณีเดินทางถึงหน้างานแล้ว ปั๊มคอนกรีตไม่ได้ทำงาน คิดราคา 5,000 บาท/เที่ยว
 • ค่าล้างปั๊มรอ ครั้้งละ 3,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คิดตามการใช้งานจริง


อัตราค่าบริการรถปั๊มคอนกรีต – ปั๊มลาก

ลำดับ รายการ
(งานปั๊มทั่วไปและอาคารสูง)
อัตราเหมาขั้นต่ำ ส่วนที่เกิน ราคา
บาท/ลบ.ม.
ปริมาณคอนกรีต
ขั้นต่ำ (ลบ.ม.)
ราคาเหมา
(บาท)
1 ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 และงานพื้นราบ 50 13,500 200
2 ชั้นที่ 8 ถึงชั้นที่ 15 50 15,000 220
3 ชั้นที่ 16 ถึงชั้นที่ 20 50 17,000 250
4 ชั้นที่ 21 ถึงชั้นที่ 30 50 19,000 280
5 ชั้นที่ 31 ถึงชั้นที่ 40 50 21,500 310
6 ชั้นที่ 41 ถึงชั้นที่ 50 50 25,500 360

***อัตราค่าบริการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ส่วนลด รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป

ค่าบริการเพิ่มเติม (ถ้ามี)

 • รอใช้งาน 4-8 ชั่วโมง คิดเหมาจ่าย 7,000 บาท
 • รอใช้งาน นานเกิน 8 ชั่วโมง คิดเพิ่มชั่วโมงละ 700 บาท
 • ค่าเดินท่อกรณีใช้ท่อ ฟรี 30 เมตรแรก ส่วนเกินเมตรละ 30 บาท
 • เคลื่อนย้ายปั๊มลาก 3,000 บาทต่อครั้ง
 • ค่าเดินทางกรณีปั๊มไม่ได้ทำงานตามนัดหมาย คิด 5,000 บาท/เที่ยว
 • ต่อท่อแนวตั้ง ที่ระยะความสูงไม่เกิน 3.5 เมตรต่อชั้น เกินคิดชั้นละ 1,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คิดตามการใช้งานจริง

หมายเหตุ :

 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ผู้ซื้อมีหน้าที่หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
 • กรณีปั๊มเสีย / ปูนหมดอายุ บริษัทฯจะรับผิดชอบไม่เกินวงเงินที่จองปั๊มในวันนั้น ๆ
 • กรณียกเลิกการจอง ต้องแจ้งภายใน 13.00 น. ถ้าแจ้งหลังจากนั้นต้องเสียค่ายกเลิกการจอง 3,000 บาท
 • หน่วยงานอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดค่าเดินทางตามระยะทางจริง
 • คิดอัตราค่าบริการตามลักษณะปั๊มที่ใช้งานจริง
 • หน่วยงานก่อสร้างต้องเตรียม ปูน ทราย สำหรับหล่อลื่น ท่อปั๊มคอนกรีต ขั้นต้น 0.5 m3
 • คอนกรีตที่ใช้ปั๊ม ต้องมีปริมาณซีเมนต์ไม่ต่ำกว่า 300 กก./ลบ.ม. และ Slump 10 +- 2.5 ซ.ม. ที่หน่วยงาน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากปัญหาการทำงาน
  ยกเว้นปั๊มไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากปั๊มเสีย/ขัดข้อง
Pages: 1 All