พี เอส ที ดีอย่างไร

WHY PST

"คุ้มค่า ชำนาญ บริการเยี่ยม"

บริษัทฯ มีเป้าหมาย และความต้องการสูงสุด คือ "ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า" หมายถึง การสร้างความรู้สึกมุมมอง ทัศนะคติ และการสัมผัสได้ในด้านต่างๆ ที่มองกลับมายังบริษัทฯ ด้วยความประทับใจ ซึ่งรวมถึงผู้ร่วมธุรกิจ สังคมรอบข้าง และประเทศชาติอีกด้วย.

PRODUCTS - สินค้า

บริษัทฯ เลือกสินค้าเฉพาะที่มีมีนวัตกรรม คุณภาพสูง มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งต้องมีความคุ้มค่าในราคาที่ซื้อ การรับประกันสินค้าชัดเจนจนสัมผัสได้ สามารถใช้งานยาวนาน มีความคุ้มค่าเมื่อใช้งานต่อเนื่อง มีอะไหล่สนับสนุนการบำรุงรักษา และสามารถดูแลรักษาซ่อมแซมได้ตลอดอายุการใช้งาน รวมทั้งมีมาตรฐานความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

SERVICES - บริการ

เพื่อ "ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า" บริษัทฯ ให้ความสำคัญตั้งแต่การรับความต้องการ และการตอบกลับ ที่รวดเร็ว มีพนักงานที่มีความชำนาญสูงให้คำแนะนำ และตรวจสอบลักษณะงาน เพื่อลูกค้าได้รับเครื่องจักรที่ถูกต้องตรงความต้องการมากที่สุด มีระบบควบคุมการทำงานเพื่อทบทวนความต้องการ เวลานัดหมาย และการส่งมอบ พนักงานทุกคน ที่เข้าให้บริการได้รับการทดสอบพื้นฐานการใช้งานเครื่องจักร วิธีการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และขั้นตอนการให้บริการ บริษัทฯ ให้บริการหลังการส่งมอบสินค้าและบริการ ด้วยการติดตาม ดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำใน การใช้งาน การบำรุงรักษา พร้อมการรับประกันคุณภาพ

TECHNICAL - มีความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี จากการเป็นทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ใช้งาน เครื่องจักรเหล่านี้ บริษัทฯ มีความเข้าใจถึงความต้องการ และความจำเป็นที่ต้องมีความเชี่ยวชาญในเครื่องจักรให้มากที่สุด การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด การใช้อะไหล่ที่มีความคุ้มค่าไม่สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ เลือกเครื่องจักรได้ตรงกับงานที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด ช่วยลูกค้าประหยัดเงินและเวลา เป็นความสำเร็จร่วมกันและเป็นเป้าหมายของเรา ความชำนาญและรู้จริงในเครื่องจักรทุก ๆ ส่วน จะได้รับการถ่ายทอด จากการฝึกอบรม ฝึกงาน และผ่านทดสอบ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีบุคคลากรที่มีความชำนาญพร้อมให้บริการอยู่ตลอดเวลา