Finishing ผนังสำเร็จรูป ด้วย GRACO Mark X

5973

ตึกสูง และหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบันมีการใช้ ผนังสำเร็จ ได้แก่ Teka Wall หรือ ผนังหล่อในที่ ได้แก่ Wallit-T หลังจากติดตั้งเสร็จ หรือหลังจากถอดแบบ จะมีรอย หลุม บั้งครีบ ต่างๆ ให้ ผู้รับเหมาต้องเก็บงาน และ คำตอบของการเก็บงานต่างๆ นั้น ต้องยกให้กับ GRACO-Mark X ซึ่งใช้ พ่นสกิมโค๊ท และเก็บแต่งผิวให้เรียบ หลังจากนั้น ยังใช้พ่นสีรองพื้น และพ่นสีจริง ได้สบายๆ ถ้า...คุณลูกค้า ท่านใดยังหาคำตอบอยู่ ลองเช่า หรือ เป็นเจ้าของ GRACO-Mark X ด่วน !!! ครับ