ตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ CONCRETE PLACING BOOM

05/12/2017 | 214436
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับวิศวกรเครื่องกล ระดับ สามัญวิศวกร จากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินสเป็คชั่น ได้เข้าตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ CONCRETE PLACING

BOOM จำนวน 1 ตัว พื้นที่หน่วยงาน นันทวัน เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม " ประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี ข้อ 3 (3)