กิจกรรม : คณะผู้บริหารและพนักงาน PST GROUP เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านสุขภาพและนันทนาการแก่น้องๆ โรงเรียนคลองพระอุดม

4801
กิจกรรม : คณะผู้บริหารและพนักงาน PST GROUP เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านสุขภาพและนันทนาการแก่น้องๆ โรงเรียนคลองพระอุดม เพื่อให้น้องๆหันมาออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลจากยาเสพติด