การขับรถ Forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

3909

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. จัดอบรมหลักสูตรการขับ Forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ณ.ห้อง
ประชุมชั้น 4 บจก.พี แมช โปร

บรรยากาศในการอบรมภาคทฤษฎี


การอบรมในภาคปฏิบัติ


ตรวจเช็คความพร้อมแต่ละจุดของตัวรถ


ผู้จัดการฝ่ายศูนย์บริการทดสอบยกของ