PST Group ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ ในการดำเนินโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

04/03/2020 | 2613
บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับ 2 กลุ่มจังหวัด และ ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ ในการดำเนินโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมแม่น้ำ กรุงเทพมหานคร

วันที่  18 มิถุนายน 2562 ได้ ตกลงทำบันทึกความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จำกัด สาขาปทุมธานี ในการเข้าร่วมโครงการ


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 นำเสนอโครงการ ฯ คณะกรรมการประเมินโครงการระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2563 นำเสนอโครงการ ฯ คณะกรรมการประเมินโครงการระดับจังหวัด ครั้งที่ 2


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณที่โรงแรมแม่น้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมี มีองค์กรในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมจำนวน 12 องค์กร นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) เป็นผู้มอบ


เป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานี นำเสนอในระดับกลุ่มจังหวัด โดยมีองค์กรเข้านำเสนอ ทั้งหมด 15 องค์กร จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 174 องค์กร ได้รับคัดเลือก เป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มเป็นตัวแทนเข้านำเสนอในระดับประเทศ


28 กุมภาพันธ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ ในการดำเนินโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจากตัวแทนของกลุ่มจังหวัดจำนวน 14 องค์กร โดยนายแพทย์ วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นผู้มอบ