การเลือกใช้ชนิดของลวดเชื่อมไฟฟ้า

04/04/2018 | 22193


ลวดเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในการเชื่อมโลหะ เพราะเป็นตัวประสานรอยแตก, รอยร้าว หรือการยึดโลหะ 2 ชิ้นให้ติดกัน โดยในการเลือกลวดเชื่อมนั้น จำเป็นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ทำ, ลักษณะของรอยเชื่อมที่ต้องการ ตลอดจนรูปแบบการเชื่อมของเครื่องเชื่อมซึ่งแบ่งเป็น 2 ชนิด นั่นคือการเชื่อมไฟฟ้าและการเชื่อมด้วยแก๊ส โดยที่ในบทความนี้จะกล่าวถึงอักษรย่อของเบอร์ลวดและการนำลวดเชื่อมไปใช้ในงานตามลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการผลิตลวดดเชื่อม

ในที่นี้จะขอกล่าวถึงลวดเชื่อมไฟฟ้าแบบหุ้มฟลักซ์ ตามมาตรฐานของ AWS ซึ่งในเบอร์ที่ต่างกันนั้นเนื่องมาจากชนิดของโลหะที่จะเชื่อมนั้นแตกต่างกัน ซึ่งเบอร์ที่นิยมใช้กันมากได้แก่

·         AWS-A 5.1           ลวดเชื่อมสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน

·         AWS-A 5.3           ลวดเชื่อมสำหรับอลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสม

·         AWS-A 5.4           ลวดเชื่อมสำหรับเหล็กกล้าโครเมียม และเหล็กกล้าโครเมียมนิกเกิล หรือลวด

เชื่อมสแตนเลส

·         AWS-A 5.5           ลวดเชื่อมสำหรับเหล็กกล้าผสมต่ำ

·         AWS-A 5.6           ลวดเชื่อมสำหรับทองแดงและทองแดงผสม

·         AWS-A 5.11        ลวดเชื่อมสำหรับนิกเกิลและนิกเกิลผสม

·         AWS-A 5.15        ลวดเชื่อมสำหรับเหล็กหล่อ

มาตรฐานลวดเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนอ้างอิงสถาบัน AWS

(American Welding Standard)

ทางสมาคมการเชื่อมสหรัฐอเมริกาได้กำหนดมาตรฐานตัวย่อสำหรับสเปคของเหล็กกล้าคาร์บอนเป็นตัวอักษรและตัวย่อดังนี้แยกตามประเภทของฟลักซ์หุ้มดังนี้

·      อักษร R สารพอกไททาเนียมไดออกไซด์ เป็นชนิดที่นิยมที่สุด เพราะช่วยทำให้ประกายเชื่อมสม่ำเสมอ สามารถเชื่อมเหนียวโลหะที่มีความหนาน้อยๆได้ และสามารถดัดเป็นรูปทรงได้ง่ายกว่า

·      อักษร B สารหุ้มด่างหินปูน มีความจำเป็นต้องเคลือบหินปูนจะถูกเผาไหม้ในการเชื่อมและไปเคลือบโลหะไม่ให้อากาศเข้าไปทำปฏิกริยาในบ่อหลอมละลาย

·      อักษร C สารพอกเซลลูโลส เป็นสารชนิดที่ต้องมีการหุ้มฟลักซ์ เหมาะสำหรับการเชื่อมในแนวดิ่ง (Vertical Welding) และการเชื่อมในท่ายากๆ

·      อักษร A สารพอกหุ้มกรดแร่ เป็นการพอกหุ้มด้วยโลหะหนัก เช่นประเภทแร่ ซิลิเกด หรือสารดีออกซิเดชั่น เหมาะสำหรับงานเชื่อมเร็วๆ, หน้าแนวเชื่อมเรียบ

·      อักษร Ox สารหุ้มออกไซด์ เป็นการพอกหุ้มลวดเชื่อมด้วยสารเหล็กออกไซด์ มีคุณสมบัติทางกลต่ำ ปัจจุบันลวดเชื่อมชนิดนี้แทบจะไม่มีผู้ผลิตแล้ว มีการใช้งานในวงแคบเท่านั้นและเชื่อมได้เฉพาะท่าราบ

·      อักษร S สารหุ้มชนิดพิเศษ เป็นลวดเชื่อมที่มีสารหุ้มที่เป้นชนิดที่ไม่สามารถจัดอยู่ในประเภทดังที่กล่าวมาแล้วได้

โดยที่ความหมายของรหัสของลวดเชื่อมสามารถที่จะอธิบายได้ดังนี้


เช่นตัวอย่าง E7022

E (รหัสตัวแรก)       หมายถึง ลวดเชื่อมไฟฟ้า

70 (2 ตัวหน้า)        หมายถึง ค่าความต้านทานแรงต่ำสุด = 70 x 1,000 = 70,000 PSI

2(ตัวที่ 3)               หมายถึง ท่าเชื่อม โดย

                                1 คือ ท่าราบ ท่าตั้ง ท่าขนานนอน ท่าเหนือศรีษะ

                                2 คือ ท่าขนานนอน และท่าราบเท่านั้น

                                3 คือท่าราบเท่านั้น

2(ตัวที่ 4,5) หมายถึงคุณสมบัติของลวดเชื่อม อ้างอิงตามตาราง 1 เช่น (เลข 2 ตามตารางหมายถึง ใช้กระแสไฟ AC5DCEP และ EN

รหัสลวดเชื่อม

ชนิดกระแสไฟ

ลักษณะการอาร์ค

สารละลายลึก

ผงเหล็ก

ลักษณะของ

สแลก

สารฟอกหุ้ม

10

DCRP

รุนแรง

มาก

0-10%

บาง

เซลลูโลส-โซเดียม

1

AC&ECEP

รุนแรง

มาก

0%

บาง

เซลลูโลส-โพแทสเซียม

2

AC5DCEP&EN

ปานกลาง

ปานกลาง

1-10%

หนา

รูไทล์-โซเดียม

3

AC5DCEP&EN

นิ่มนวล

น้อย

0-10%

ปานกลาง

รูไทล์-โพแทสเซียม

4

AC5DCEP&EN

นิ่มนวล

น้อย

25-40%

กำจัดง่าย

รูไทล์-ผงเหล็ก

5

DCEP

ปานกลาง

ปานกลาง

0%

ปานกลาง

ไฮโดรเจนต่ำ – โซเดียม

6

ACDหรือ CEP

ปานกลาง

ปานกลาง

0%

ปานกลาง

ไฮโดรเจนต่ำ-โพแทสเซียม

8

AC หรือ DCEP

ปานกลาง

ปานกลาง

25-40%

ปานกลาง

ไฮโดรเจน-โซเดียม

20

AC หรือ DCEP&EN

นิ่มนวล

น้อย

0%

หนา

เหล็กออกไซด์-โซเดียม

24

AC หรือ DCEP%EN

นิ่มนวล

น้อย

50%

หนา

รูไทล์-ผงเหล็ก

27

AC หรือ DCEP&EN

ปานกลาง

ปานกลาง

50%

หนา

เหล็กออกไซด์-ผงเหล็ก

28

AC หรือ DCEP

ปานกลาง

ปานกลาง

50%

ปานกลาง

ไฮโดรเจน-ผงเหล็ก

 

ตารางที่1 ตารางแสดงถึง Spec ของลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์อ้างอิงตาม Code ต่างๆ

 

อ้างอิงตาม Website : www.gpsteawthai.com