การตรวจสอบการทำงานของ Power Supply

26/03/2018 | 4653

วิธีการตรวจสอบ

1) ตรวจดูเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU/CASE ต้องปิดการทำงานของเครื่อง และไม่มีการเสียบปลั๊กไฟจาก Power Supply ไปเต้ารับ ดังภาพที่ 1

 


ภาพที่ 1

 

2) เปิดฝาข้างของเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU/CASE ดังภาพที่ 2


ภาพที่ 2

3) ดึงสายที่ส่งกระแสไฟจากตัว Power Supply ไปยัง Mainboard หรืออุปกรณ์ต่างๆออกให้หมด ดังภาพที่ 3


ภาพที่ 3

4) นำสายไฟหรือลวดมาต่อเชื่อมสายไฟคู่สีเขียวและดำ เพื่อช็อตวงจรของ Power Supply ให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ โดยไม่ต้องต่อเข้า Mainboard ดังภาพที่ 4


ภาพที่ 4

 5) ต่อสายไฟเข้าตัว Power Supply (A) และต่อสายไฟเข้าเต้ารับ (B) จากนั้นกดเปิดสวิตซ์ กระแสไฟจะถูกจ่ายเข้า Power Supply (C) ดังภาพที่ 5


ภาพที่ 5

6) ตรวจสอบการทำงานของ Power Supply โดยเปรียบเทียบดังนี้

6.1).ก่อนต่อสายไฟเพื่อจ่ายกระแสไฟเข้า Power Supply ตัวพัดลม Power Supply จะยังไม่ทำงาน ดังภาพ 6(1)

6.2).เมื่อต่อสายไฟและจ่ายกระแสไฟเข้า Power Supply แล้วพัดลม Power Supply หมุน แสดงว่า Power Supply ทำงานได้ตามปกติ ดังภาพที่ 6(2) แต่ถ้าพัดลมของ Power Supply ไม่หมุนแสดงว่า Power Supply ตัวนั้นเสื่อมสภาพแล้ว ควรเปลี่ยน Power Supply ตัวใหม่ เพื่อใช้งานในการจ่ายกระแสไฟเข้า Mainboard หรืออุปกรณ์พ่อพ่วงคอมพิวเตอร์ต่างๆ ต่อไป ดังภาพที่ 6(3)


ดังภาพที่ 6(1)


ดังภาพที่ 6(2)

 


ดังภาพที่ 6(3)บทความดีๆจาก แผนกตรวจสอบและพัฒนา PST Group