ทำไมต้องเลือกใช้รถปั๊มคอนกรีตของบริษัท PST

27/08/2023 | 1400

ทำไมต้องเลือกใช้รถปั๊มคอนกรีตของบริษัท PST

            บริษัท PST มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเครื่องจักรก่อสร้างมานานมากกว่า 25 ปี บริหารงานด้วยระบบมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ด้านงานบริการเครื่องจักรลำเลียงวัสดุในงานก่อสร้างรายแรกของประเทศไทย พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ด้านเทคนิค การให้บริการอย่างสม่ำเสมอ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ตามวิสัยทัศน์ คือ เราจะเป็นองค์กรที่มีลูกค้าชื่นชม และ

ยอมรับด้านการบริการมากที่สุดในประเทศ
บริหารงานด้วยความยุติธรรม และเสมอภาค
พนักงานมีความภูมิใจ เต็มใจ และรักในงานที่ตนเองทำ
ให้เกียรติ รักษา และชื่นชมในความซื่อสัตย์สุจริต


Pump truck – รถปั๊มคอนกรีต

บริษัทฯ เลือกสินค้าเฉพาะที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งต้องมีความคุ้มค่าในราคาที่ซื้อ การรับประกันสินค้าชัดเจน สามารถใช้งานยาวนาน มีความคุ้มค่าเมื่อใช้งานต่อเนื่อง มีอะไหล่สนับสนุนการบำรุงรักษา และสามารถดูแลรักษาซ่อมแซมได้ตลอดอายุการใช้งาน รวมทั้งมีมาตรฐานความปลอดภัย