การเลือกเทคโนโลยีการพ่นสี ในงานอุตสาหกรรม

02/11/2021 | 2360

  บทความ การเลือกเทคโนโลยีการพ่นสี ในงานอุตสาหกรรม

               เทคโนโลยีการพ่นสี ของแต่ละ บริษัทชั้นนำในปัจจุบัน เช่น SAMES KREMLIN ของประเทศฝรั่งเศส,GRACO ของประเทศสหรัฐอเมริกา,WAGNER ของ ประเทศเยอรมัน ,ANEST IWATA ของประเทศญี่ปุ่น หรือ แบรนด์อื่นๆ ของประเทศในเอเชีย เช่น ประเทศจีน ,ประเทศใต้หวัน ที่ถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรม มักจะมีคำถามเสมอว่า พ่นสีเชิงอุตสาหกรรม หรือ พ่นสีเชิงการผลิตด้วยเทคโนโลยีอะไรดี และ มีประเด็นอะไรที่ควรพิจารณาเลือกเทคโนโลยีบ้าง บทความนี้ ขอสรุปเทคโนโยลีการพ่นสีเชิงอุตสาหกรรม และประเด็นพิจารณาในการเลือก ดังนี้

                              เทคโนโลยีในการพ่นสีในงานอุตสาหกรรม

1.          การพ่นสีระบบลม Air spray                                             

2.          การพ่นสีระบบ แอร์มิกซ์ Air mix หรือ Air assit             

3.          การพ่นสีระบบ          Airless spray                                

4.          การพ่นสีระบบ อิเล็กโตรสแตติกส์                                 

5.          การพ่นสีระบบเบลล์                                                          

              ประเด็นพิจารณาในการเลือกเทคโนโลยีการพ่นสี

1.          ลักษณะของชิ้นงาน เช่น พ่นโครงรถจักรยาน,พ่นหลังคามีลักษณะเป็นลอน,พ่นสีรถยนต์,พ่นสีตัวรถไฟฟ้า,พ่นสีเรือเดินสมุทร เป็นต้น

2.          ประเภทของสีที่ใช้ เช่น สีน้ำ Water Base(WB) ,สีน้ำมัน Solvent Base(SB), สีส่วนผสมเดียว 1K,สีสองส่วนผสม 2K,สี UV เป็นต้น                  

3.          ปริมาณสีที่ พ่นแต่ละวัน แบ่งเป็น พ่นปริมาณไม่เกิน 5 ลิตร/วัน ,พ่นปริมาณ 5-15 ลิตร/วัน ,พ่นมากกว่า 15 ลิตร/วัน

4.          วัตถุประสงค์หลักของงานพ่นสีอุตสาหกรรม ได้แก่ เพื่อปกปิดผิวป้องกันการสึกหรอ Protection อาจจะไม่ต้องการความสวยงามมากนัก ,เพื่อผิวงานที่สมบูรณ์แบบ Finishing หรือ เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน คือ เลือกเทคโนโลยีในระดับราคาที่เหมาะสม Return on Investment(ROI)

5.          วัสดุที่พ่น ได้แก่ งานพ่นสีโลหะ,งานพ่นสีไม้ หรือ งานพ่นสีพลาสติก

งานพ่นสีโลหะ

    

 

งานพ่นสีงานไม้


    

    

งานพ่นสีพลาสติก