การจับเซี้ยมและฉาบปูนด้วยเครื่องพ่นปูนฉาบ

06/05/2020 | 6229

การจับเซี้ยมและฉาบปูนด้วยเครื่องพ่นปูนฉาบ

              การจับเซี้ยม เป็นการทำแนวฉาก หรือทำปุ่มเป็นเกณฑ์ เพื่อที่จะฉาบปูนด้วยเครื่องพ่นปูนฉาบให้ได้ฉากเรียบและสวยงามในแนวระนาบที่กำหนด

pstgroup.biz_koine3.JPG

                งานฉาบปูนโดยใช้เครื่องพ่นปูนฉาบ เป็นการตกแต่งผิวหนังให้เรียบร้อยสวยงามและช่วยปกปิดชั้นอิฐที่ก่อไว้

     อุปกรณ์ที่ใช้ในงานจับเซี้ยมและฉาบปูน มีดังนี้

   1.กระบะผสมปูน

   2.จอบ

   3.เกรียงใบโพธิ์

   4.สามเหลี่ยมปาดปูน

   5.เกรียงฉาบ

   6.แปลงสลัดน้ำ

   7.ถังปูน

   8.ระดับน้ำ

   9.ลูกดิ่ง

  10.เชือกเอ็น

  11.ฟองน้ำ

  12.ไม้กวาดอ่อน

  13.ตลับเมตร

     วัสดุที่ใช้ในงานจับเซี้ยมและฉาบปูน มีดังนี้

   1.ปูนซีเมนต์ทั่วไป ปูนขาว และทรายละเอียด

   2.ปูนขาวสำเร็จรูป

     การจับเซี้ยมมี 2 วิธี คือ

   1.การจับเซี้ยมแนวตั้ง ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้

     1.1 หาแนวดิ่งมุมผนังโดยการทิ้งดิ่งของลูกดิ่ง

     1.2 ใช้ตลับเมตรวัดจากผิวงานก่ออิฐ 1 เซนติมเตร และขยับเชือกที่ขึงไว้ให้ตรงกับระยะดังกล่าว เพื่อเป็นการกำหนดความหนาของเซี้ยม

     1.3 ผสมปูนซิเมนต์กับน้ำให้ข้นเหนียวพอดี โดยใช้จอบผสมซิเมนต์กับน้ำในกระบะผสมปูน แล้วตักปูนใส่ถังปูน

     1.4 ใช้แปลงสลัดน้ำให้ผิวงานเปียกชุ่มพอสมควร เพื่อควบคุมความชื้น เป็นการป้องกันการหลุดร่อนแตกร้าว เนื่องจากอิฐที่แห้งจะดูดน้ำจากปูน ทำให้ปูนแห้งเร็ว

     1.5 ใช้เกรียงใบโพธิ์กลับปูนให้มีความเหนียว จะสังเกตได้ว่า ปูนที่เหนียว จะเนียน ยึดเกาะกันดีและไม่แยกตัวออกจากกัน นำปูนมาป้ายตรงมุมผนังให้เป็นแนวเกล็ดปลา

     1.6 ใช้น้ำลูบกับสามเหลี่ยมปาดปูน เพื่อไม่ให้ปูนติดกับสามเหลี่ยม นำมาทาบชนกับแนวเชือกที่ขึงไว้

   1.7 ใช้เกรียงใบโพธิ์ปาดตามแนวของสามเหลี่ยมปาดปูน ทำการเพิ่มปูนในส่วนที่เป็นช่องว่าง จากนั้นลูบตามแนวสามเหลี่ยมปาดปูนอีกครั้ง เพื่อให้เซี้ยมเรียบเนียนเสมอกัน แล้วทิ้งให้หมาดพอสมควร

     1.8 ให้ดึงสามเหลี่ยมปาดปูนออกในลักษณะเฉือน ทำให้ครบทั้ง 2 ข้างของเซี้ยม

    1.9 ขูดปูนให้เป็นลักษณะของแนวโค้ง เพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการฉาบปูนโดยการใช้เครื่องพ่นปูนฉาบ อีกทั้งยังช่วยให้ปูนฉาบยึดเกาะผนังได้ดีขึ้นอีกด้วย และทิ้งไว้ให้หมาดพอสมควร

     1.10 ในกรณีที่ผนังมีความกว้าง 1.20 เมตร ขึ้นไป ควรจับปุ่มที่จุดกึ่งกลางของผนัง ให้มีความหนาเท่ากับความหนาของเซี้ยมที่กำหนดไว้ เพื่อให้การฉาบปูนด้วยเครื่องพ่นปูนฉาบนั้

นได้ระดับ


  

  2.การจับเซี้ยมแนวนอน มีขั้นตอนดังนี้

     2.1 ใช้แปรงสลัดน้ำให้ผิวงานเปียกชุ่มพอสมควร เพื่อควบคุมความชื้น เป็นการป้องกันการหลุดร่อนแตกร้าว เนื่องจากอิฐที่แห้งจะดูดซึมน้ำจากปูน ทำให้ปูนแห้งเร็ว

     2.2 ทำการกลับปูนให้มีความเหนียวโดยใช้เกรียงใบโพธิ์ จะสังเกตได้ว่า ปูนที่เหนียวนั้น จะต้องเนียน ยึดเกาะกันดี ไม่แยกตัวออกจากกัน จากนั้นนำปูนมาป้ายเป็นแนวเกล็ดปลา

     2.3 นำน้ำมาลูปกับสามเหลี่ยมปาดปูน เพื่อไม่ให้ปูนติดกับสามเหลี่ยมปาดปูน นำมาทาบให้ตรงกับแนวของเซี้ยมแนวตั้ง

     2.4 หาระดับ หากเซี้ยมยังไม่ได้ระดับ ให้ใช้ด้ามเกรียงเคาะไปที่สามเหลี่ยมปาดปูนเพื่อให้ได้ระดับ แล้วตรวจสอบระดับอีกครั้ง

     2.5 ให้เกรียงใบโพธิ์ รูดตามแนวของสามเหลี่ยมปาดปูน แล้วเพิ่มปูนไปในส่วนที่เป็นช่องว่าง จากนั้นใช้เกรียงปาดตามแนวของสามเหลี่ยมปาดปูนอีกครั้ง เพื่อให้เซี้ยมเรียบเนียนเสมอกัน ทิ้งไว้ให้หมาดพอสมควร

     2.6 ดึงสามเหลี่ยมปาดปูนออกในลักษณะเฉือน ทำให้ครบทั้ง 2 ข้างของเซี้ยม

     2.7 ขูดปูนให้เป็นลักษณะของแนวโค้ง เพื่อให้ง่ายต่อการฉาบปูน ทำให้ปูนฉาบยึดเกาะผนังก่ออิฐได้ดีอีกด้วย

  การฉาบปูนผนังโดยใช้เครื่องพ่นปูนฉาบ มีขั้นตอนดังนี้

    1.ผสมปูนซีเมนต์ ปูนขาวและทรายละเอียดลงในถังพักของเครื่องพ่นปูนฉาบ ในอัตราส่วน 1:1:3 หรือปัจจุบันนี้ ใช้ปูนฉาบสำเร็จรูปมาใช้ได้เลย

    2.เปิดระบบไฟเครื่องพ่นปูนฉาบ และเปิดสวิตซ์ให้น้ำเข้าไปในถังพักปูน และเปิดสวิตซ์เครื่องพ่นปูนฉาบให้มอเตอร์ทำการผสมปูน

    3.ใช้แปรงสลัดน้ำให้ผิวงานเปียกชุ่มพอสมควรเพื่อควบคุมความชื้น เป็นการป้องกันการหลุดร่อนแตกร้าว เพราะว่าอิฐที่แห้งจะดูดน้ำออกจากปูนฉาบ ทำให้ปูนฉาบแห้งเร็ว

    4.พ่นปูนฉาบโดยใช้เครื่องพ่นปูนฉาบลงบนผนัง ควรพ่นปูนฉาบจากข้างบนลงข้างล่าง เพื่อป้องกันไม่ให้ปูนฉาบร่วงและไม่ทำให้สิ้นเปลืองปูนฉาบ

    5.ใช้สามเหลี่ยมหรือเครื่องปาดปูน ปาดเนื้อปูนฉาบส่วนเกินออก และปรับผิวงานให้ได้ระดับ และพ่นปูนฉาบโดยใช้เครื่องพ่นปูนฉาบลงบนส่วนที่เนื้อปูนไม่เต็ม และปาดผิวปูนฉาบอีกครั้ง และทิ้งไว้ให้หมาดพอสมควร

    6.ทำการตีน้ำลงฟอง โดยใช้แปรงสลัดน้ำ ไปให้ทั่วผิวของปูนฉาบที่แห้งหมาดๆ ใช้เกรียงฉาบหรือเครื่องปาดปูนทำให้ผิวปูนฉาบเรียบเนียนเสมอกัน

    7.ใช้เครื่องปาดปูนฉาบที่มีฟองน้ำที่ชุ่ม ปาดปูนฉาบอีกครั้งให้ทั่วผนัง และใช้ไม้กวาดปัดเม็ดทรายที่ติดค้างบนผนังให้หลุดออก หลังจากฉาบผนังโดยใช้เครื่องพ่นปูนฉาบเสร็จแล้ว ควรบ่มด้วยน้ำอย่างน้อย 3-7วัน จะทำให้ผิวผนังที่ฉาบปูนด้วยเครื่องพ่นปูนฉาบสวยงามบทความจาก PST Group
https://www.youtube.com/channel/UC29BiULmgDvqT8N17RIuM1