คอนกรีต คืออะไร มีประวัติอย่างไร

18/12/2018 | 16239

คอนกรีต คืออะไร มีประวัติอย่างไร

คอนกรีต คือ วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้ในการก่อสร้าง อาคารและ สาธารณูปโภค ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เพราะเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมทั้งด้านราคาและคุณสมบัติต่างๆ คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน คือ วัสดุประสาน อันได้แก่ ปูนซีเมนต์กับน้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ผสมกับวัสดุผสมอันได้แก่ ทราย หิน หรือ กรวด ซึ่งน้ำและซีเมนต์จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกันในลักษณะที่เรียกว่าการไฮเดรชั่น เมื่อนำมาผสมกันจะคงสภาพเหลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง พอที่จะนำไปเทลงในแบบหล่อ ที่มีรูปร่างตามต้องการ หลังจากนั้นจะแปรสภาพเป็นของแข็ง มีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นตามอายุของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น โดยประมาณหลังจากแข็งตัวแล้ว 28 วัน ความแข็งแรงจะเริ่มคงที่

คอนกรีตมีใช้กันในงานก่อสร้างหลายชนิด ซึ่งรวมถึง อาคาร ถนน เขื่อน สะพาน อนุสาวรีย์ และงานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งมีเห็นได้ทั่วไป

 

ประวัติ  คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้กันมาเป็นเวลาช้านาน จากหลักฐานพบว่ามีการใช้คอนกรีตทำพื้นกระท่อมของชาวประมงและพวกล่าสัตว์สมัยยุดหิน บริเวณริมฝั่งแม่น้ำดานูป ตั้งแต่ 7600 ปี ที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาคอนกรีตอย่างต่อ เนื่องจนถึงปัจจุบัน


5100 ก่อนพุทธกาล    -    ใช้คอนกรีตเทพื้นกระท่อม บริเวณริมแม่น้ำดานูป
2500 ก่อนพุทธกาล    -    ได้มีการพัฒนา lime มอร์ต้า  สำหรับก่อสร้างปิรามิคในประเทศอียิปต์
2000 ก่อนพุทธกาล    -    มีการใช้คอนกรีตบางประเภทในประเทศแถบอเมริกาให้
500   ก่อนพุทธกาล    -    ชาวกรีกได้พัฒนาคอนกรีตขึ้นและพวกโรมันได้พัฒนาคอนกรีตต่อไป จนได้คอนกรีตที่มีคุณภาพดี สำหรับการก่อสร้างต่างๆ เช่นโคลี่เซี่ยม และหองโถงขนาดใหญ่ (Dome of the Pantheon) ในประเทศอิตาลี เป็นต้น
หลังปี พ.ศ.1000 - สิ้นสุดยุคโรมัน ก็สิ้นสุดยุคการใช้คอนกรีตเช่นเดียวกัน
พ.ศ.2299 -  John Smeaton ได้ใช้หินปูนผสมกับดินเหนียว แล้วนำมาเผา จากนั้นนำวัสดุที่ได้นี้ไปใช้งานก่อสร้าง  ประภาคาร บริเวณช่องแคบอังกฤษ การค้นพบของ Smeaton นี้ ทำให้เกิดการพัฒนาของปูนซีเมนต์ และคอนกรีตอย่างรวดเร็ว

พ.ศ. 2367  - Joseph Aspdin ชาวอังกฤษได้ขอจดลิขสิทธ์ขบวนการผลิตปูนซีเมนต์ โดยให้ความร้อนแก่หินปูนดินเหนียวและนำมาบดให้ละเอียด
                  -ปูนซีเมนต์ที่ได้ชื่อว่า ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement) เพราะมีสีเหมือนหินบนเกราะปอร์ตแลนด์ ในประเทศอังกฤษ
                  -Joseph Aspdin  ได้จัดตั้งหม้อเผาปูนซีเมนต์ที่ Wakefield และซีเมนต์ที่ผลิตถูกนำมาใช้ในโครงการอุโมงค์ลอดแม่น้ำเทมส์ ในปี 2371
                  -Asphin ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งปูนซีเมนต์สมัยใหม่

พ.ศ.2378 - บ้านคอนกรีตหลังแรกของโลกได้ถูกสร้างขึ้นในเมือง Kent ประเทศอังกฤษ ลักษณะเป็นบ้าน 2ชั้น
พ.ศ.2397 - William Wilkinson ช่างก่อสร้างชาวเมือง newcastte ได้จดลิขสิทธ์ระบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
พ.ศ.2398 - jean loius lambot ได้สร้างเรือคอนกรีต (Ferro Cement) ลำแรกของโลก โดยใช้คอนกรีตหุ้มบนเหล็กเสริมที่ขึ้นรูปไว้
พ.ศ.2410 - joseph monier วิศวกรชาวฝรั่งเศสได้ทำท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
พ.ศ.2423 -ได้ค้นพบวิธีเผาซีเมนต์โดย Rotary kiln
พ.ศ.2456 - ได้มีการจัดตั้งโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ แห่งแรก
พ.ศ.2460 - D. Abrahms ได้พบว่ากำลังอัดของคอนกรีตขึ้นกับอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ หรือ"W/C RATIO LAW"
พ.ศ.2463-2493 - พัฒนาข้อกำหนดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์แข็งตัวเร็ว,ปูนซีเมนต์ทนซัลเฟต,ปูนซีเมนต์ลดความร้อนและปูนซีเมนต์ผสม เป็นตัน
พ.ศ2468 - ได้พบวิธีการอัดคอนกรีตให้แน่นด้วยเครื่องจี้เขย่า (Vibrator) และมีการใช้คอนกรีตกับงานก่อสร้างทุกประเภท
พ.ศ.2471 - ค้นพบการใช้อนกรีตเบา (Lightweight concrete)
พ.ศ.2473 - Eugene Freysinnet ได้ค้นพบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete)
พ.ศ.2481 - ได้ค้นพบ Air Entraining Admixture ซึ่งเหมาะสำหรับคอนกรีต ในที่อุณหภูมิ ต่ำมากๆ
พ.ศ.2488 - ขยายการใช้คอนกรีตสำเร็จรูปมากยิ่งขึ้น
พ.ศ. 2496 - มีการใช้น้ำยาผสมคอนกรีต
พ.ศ.2503 - เริ่มใช้คอนกรีตปั๊ม
พ.ศ.2525 - ได้เกิดปัญหาเรื่องความทนทานของคอนกรีต และเริ่มมีการศึกษาในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ที่มา: concrete technology  C PAC