อบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรภายใน

27/09/2022 | 2249
วันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาทาง PST Group โดยคุณนราธิป มาตราช หัวหน้าแผนกบุคคลฯ
ได้จัดอบรมหลักสูตร ”การเป็นวิทยากรภายใน” ให้กับพนักงานเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะในการนำเสนอและการสอนงาน
ต่อการนำเอาไปประยุกต์ใช้กับการทำงานสืบต่อไป