อบรมหลักสูตร Train The Trainer

27/05/2022 | 2578
อบรมหลักสูตร Train The Trainer เพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะในการวางแผนการสอน การเตรียมสอนที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การเรียนของผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้