Check valve for accumulator,Fitting

เช็ควาล์วก่อนเข้าแอ็คคิว

Product Code:  H04-0802
S/N:  043775004

ความโตของเกลียวทั้งสองข้าง 2.60 เซนติเมตร
ความยาว 6.30 เซนติเมตร
ความโต 3.20 เซนติเมตร

Read more
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898