INTERNAL AUDIT ครั้งที่ 1/2567

22/05/2024 | 317
INTERNAL AUDIT ครั้งที่ 1/2567 กิจกรรมภายใน INTERNAL AUDIT PST GROUP 2024 ครั้งที่ 1
การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า การควบคุมเพียงพอที่จะบรรลุภารกิจขององค์กร