ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565

23/05/2022 | 1828
ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565 โดยการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้นเพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กำหนดให้มีการตรวจวัด, วิเคราะห์และประเมินผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายหรือมาตรฐานตามข้อแนะนำของสถาบันหรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่
- ความร้อน (Heat Stress)
- แสงสว่าง (Light)
- เสียง (Noise)
- สารเคมี (Chemical)