PST ตู้ปันสุข ปันน้ำใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์โควิด-19

27/05/2020 | 2329
Pst Group ร่วมทำกิจกรรม CSR กิจกรรมเพื่อสังคมรอบข้าง โดยนำเครื่องอุปโภค-บริโภคไปเติมที่ตู้ปันสุข ปันน้ำใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์โควิด-19